About the cyclical commission

The cyclical commission analyzes:

 • results of methodical work of the members of the cyclic commission;
 • perspective opportunities in the field of integrated methodological provision of educational programs;
 • satisfaction of college needs in the production of its own printed materials (collections of pedagogical experience, methodical materials, didactic material);
 • satisfaction of college needs in the production of its own printed materials (collections of pedagogical experience, methodical materials, didactic material);
 • the level of teacher training for certification.

 

Циклова комісія прогнозує:

 • тенденції змін ситуації в суспільстві та  в освіті для коректування стратегії розвитку  методичного забезпечення дисциплін;
 • наслідки запланованої методичної роботи викладачами циклової комісії.

 

Циклова комісія організовує:

 • поточне і перспективне планування методичної роботи   комісії;
 • навчальну роботу викладачів;
 • проведення різних видів практики;
 • роботу викладачів по комплексному методичному забезпеченню дисциплін;
 • роботу до підготовки та проведення відкритих занять;
 • аналіз роботи з підготовки матеріалів для обговорення на педагогічній раді.

 

Циклова комісія координує:

 • роботу викладачів циклової комісії.

 

Циклова комісія керує:

 • роботою викладачів циклової комісії;
 • cтворенням сприятливого морально-психологічного мікроклімату в цикловій комісії.

 

Циклова комісія коректує:

 • власний план роботи;
 • плани роботи кабінетів, лабораторій, експериментального майданчика (при наявності).

 

Циклова комісія розробляє і редагує:

 • план роботи циклової комісії та документи, що забезпечують навчальний процес до кожної дисципліни;
 • методичні вказівки і рекомендації до виконання лабораторних, практичних, курсових робіт;
 • методичні розробки викладачів, підготовлені до друку.

 

Циклова комісія узагальнює:

 • кращий педагогічний досвід викладачів циклової комісії;
 • пропозиції викладачів і студентів щодо удосконалення навчального процесу і винесення на обговорення на педагогічній раді.

 

Циклова комісія контролює:

 • виконання навчальних планів і робочих програм;
 • виконання ухвалених рішень циклової комісії;
 • виконання ухвалених рішень педагогічної ради;
 • виконання годин педагогічного навантаження;
 • стан викладання і якість знань студентів з навчальних дисциплін фахового спрямування.

 

Циклова комісія затверджує:

 • тести чи завдання до комплексних контрольних робіт;
 • екзаменаційні матеріали;
 • робочі навчальні програми;
 • плани роботи кабінетів;
 • тематику курсових робіт.

 

Циклова комісія здійснює:

 • інформаційно-просвітницьку роботу з питань досягнень сучасних педагогічних наук і кращого педагогічного досвіду роботи;
 • науково-методичне забезпечення викладання фахових дисциплін спеціальності «Дошкільна освіта»
 • надання методичної допомоги молодим викладачам та необхідних консультацій викладачам, студентам, батькам та випускникам коледжу.

 

При плануванні роботи циклової комісії професійної та практичної підготовки (спеціальності  «Дошкільна освіта») приділяється особлива увага питанням практичної спрямованості процесу викладання педагогічних дисциплін, забезпеченню міжпредметних зв’язків та інтеграції теоретичних знань і практичних умінь студентів в навчально-виховному процесі та під час педагогічної практики.

Викладачі циклової комісії забезпечують викладання у коледжі таких предметів: введення у спеціальність, педагогіка, українська мова за спрямуванням, методика формування елементарних математичних уявлень, основи природознавства і методика ознайомлення з природою, народознавство в ДНЗ, художня праця, методика музичного виховання, методика організації образотворчої діяльності дітей, методика розвитку мовлення і навчання елементів грамоти, логопедія, теорія і практика логопедії, основи дефектології, логопедична ритміка, онтогенез мовленнєвої діяльності, логопедичні технології, основи корекційної педагогіки, логопедичні практикуми,  раннє навчання англійської мови, методика навчання англійської мови в дошкільному закладі, сучасні педагогічні технології, основи педагогічної майстерності, керують різними видами педагогічної практики.